วิชาการ

เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ

บทความวิชาการเป็นแหล่งวิชาความรู้ชนิดหนึ่ง เป็นงานประพันธ์เชิงพินิจพิจารณาและก็สังเคราะห์
ที่สะท้อนให้มองเห็นวิชาความรู้ ความรู้ความเข้าใจ อีกทั้งเชิงวิชาการแล้วก็เชิงการติดต่อสื่อสารของนักเขียน การเขียน
บทความวิชาการเป็นภาพสะท้อนถึงความกระตือรือร้นทางด้านวิชาการ เนื่องจากนักเขียนจำต้องติดตาม
วิชาความรู้รวมทั้งวิทยาการใหม่ๆที่เปลี่ยนไปในวงการวิชาชีพ รวมทั้งเป็นขั้นตอนการหนึ่งใน
การพัฒนาวิชาความรู้ นอกนั้น การเขียนบทความวิชาการนับว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งส าหรับการ
ปรับปรุงวิชาความรู้ตลอดอย่างไม่เป็นทางการ (Non-verifiable CPD) ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
หรือ CPA สามารถน าไปนับเป็นชั่วโมงการพัฒนาวิชาความรู้ตลอดทางวิชาชีพ หรือ CPD ได้
อันดับแรกพวกเรามาท าความรู้ความเข้าใจว่าบทความวิชาการเป็นอย่างไร รวมทั้งมีกี่ชนิด เพื่อได้
เลือกใช้ระดับภาษาและก็การน าเสนอข้อมูลให้สอดคล้องกับจำพวกของบทความ
ความหมายของบทความวิชาการ เป็นบทความที่มุ่งถ่ายทอดความรู้ หรือความเห็น
ทางด้านวิชาการเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยน าเสนอข้อมูลที่เที่ยงตรง น่าไว้วางใจ มีการอ้าง
เหตุผลตามหลักวิชาการหรือมีหลักฐานมาประกอบกิจการชี้แจง
ชนิดของบทความวิชาการ แบ่งได้ 3 ชนิด ดังเช่น
1. บทความวิชาการทั่วๆไป น าเสนอวิชาความรู้ทางด้านวิชาการและก็ประสบการณ์ของนักเขียนที่ได้
จากการอ่าน พินิจ สัมภาษณ์ พินิจพิจารณา แล้วก็วิภาควิจารณ์
2. บทความการวิจารณ์เป็นการเสนอเนื้อหาวิชาการเชิงสังเคราะห์ โดยประมวลสาระจาก
งานประพันธ์ของนักวิชาการอื่นๆในเรื่องเดียวกัน โดยคนเขียนจะพินิจพิจารณาแนวคิดแล้วน ามา
เปรียบ สรุปหลักสำคัญ วิภาควิจารณ์ หรือแนะนำเพื่อมองเห็นมุมมองที่แตกต่าง
3. บทความศึกษาค้นคว้า เป็นบทความที่น าเสนอผลการศึกษาเรียนรู้ศึกษาค้นคว้าใหม่ๆที่เรียบเรียงจากงานศึกษาค้นคว้าและการวิจัย
อย่างสังเขป
รูปแบบของบทความวิชาการ จ านวน 11 ลักษณะ
1. บทบรรณาธิการ เป็นความความให้ความเห็นลักษณะหนึ่งที่เขียนขึ้นเพื่อเสนอ
แนวความคิดหลักของสื่อสิ่งพิมพ์นั้นๆต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
2. บทความสัมภาษณ์เป็นบทความที่เขียนขึ้นจากการสัมภาษณ์บุคคลเกี่ยวกับความเห็น
ต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
3. บทความให้ความคิดเห็นธรรมดา มีรายละเอียดหลายลักษณะ ดังเช่น กล่าวถึงปัญหา
เหตุ หรือเรื่องที่เป็นที่พึงพอใจมาให้ความคิดเห็น
4. บทความพินิจพิจารณาเป็นบทความให้ความคิดเห็นอย่างหนึ่ง ซึ่งคนเขียนจะใคร่ครวญ
เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เผยแพร่มาแล้วอย่างรอบคอบ โดยแบ่งให้มองเห็นส่วนต่างๆของหัวข้อนั้น
5. บทความวิภาควิจารณ์เขียนเพื่อให้ความเห็นในเชิงวิภาควิจารณ์เรื่องราวด้วยเหตุผลและก็
หลักวิชาการ